Прокуратура заявила что будет блокировать сайт повестка орг

https://www.prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/propagandirovali-spo230524/